Forside

 

 

Vedtægter for bowlingklubben CLUB 90 VIBY


§ 1: Navn og hjemsted
Klubbens navn er CLUB 90 VIBY.
Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.


§ 2: Formål
Klubbens formål er at samle bowlinginteresserede pensionister og efterlønnere i Aarhus
Kommune for at dyrke sporten og socialt samvær.


§ 3: Medlemskab
Som medlemmer optages pensionister og efterlønnere samt disses ægtefælle/samlever.


§ 4: Turneringer
Turneringer arrangeres i klubregi og med andre klubber med samme formål. Kun medlemmer
der er pensionister eller efterlønnere kan deltage i turneringer og kampe.


§ 5: Ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:
Formand
Næstformand
Kasserer
Spilleudvalgsformand
Sekretær
2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vælges for to-årige perioder, således at der vælges 3 medlemmer i lige årstal og 4
i ulige årstal. Bestyrelsen nedsætter selv et spilleudvalg. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder
er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen eller ved én af
disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den
daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport &
Fritid, Aarhus Kommune.


§ 6: Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. halvdel af januar måned. Indkaldelse
(dagsordenen) sker ved opslag på spillestedet senest 3 uger før afholdelsen. Forslag til
behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Spilleudvalgets beretning
5. Indkomne forslag
6. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Ophævelse af foreningen skal vedtages på 2 generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte


§ 7: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/4 af medlemmerne skriftligt indsender
begæring herom med opgivelse af motiveret dagsorden.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse skal ske senest 8 dage efter modtagelse af begæring om afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel ved opslag på spillested.


§ 8: Bestyrelsens opgaver og virke
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt,
eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker
skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes
beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.


§ 9: Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal
underskriver af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.


§ 10:Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået
ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller
uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud
efter folkeoplysningsloven.


§ 11:Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de
til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.


§ 12:Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller manglende betalingsdygtighed skal ske på samme
måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige
formål indenfor folkeoplysningslovens område.


§ 13:Vedtagelse:
Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. september
2016.